Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

 

Általános iskola

1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

 

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség ( a továbbiakban együtt díj) jogcíme és mértéke, továbbá  tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adott kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is 2019_20\teritesi_dij_zakanyszek_

     A díjak meghatározásakor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

     Tankönyvellátás: 1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános       megállapításai
      A 2018-2019-es tanévben nem volt ilyen ellenőrzés.

 

     5.  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

     Nyitva tartás rendje (SZMSZ 4. pontja)

       Eseménynaptár : http://www.altisk-zszek.sulinet.hu/tanev.htm

 

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

          Tanfelügyelet

           Intézményi tanfelügyelet

     7.  Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

    8.  Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

 

13. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Pedagógiai Program XII - XIII. pontja

     szabályzatok

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: Házirend II.sz. melléklet

 

     A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: Pedagógiai Program_22. oldal

 

15. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

 

 

 

  

 

 

Alapfokú művészeti iskola

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet

 

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

 

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

 

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai

 

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

 

8. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

 

 

vissza